Betingelser

Generelt
Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne finder nedenstående betingelser anvendelse
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer samt ændringer i produkternes specifikationer.

Tilbud, annoncer m.v.
Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er kun bindende for sælger såfremt skriftlig aftale foreligger. Sælger er kun bundet af tilbud i 14 dage.

Pris
Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv.

Betaling
Enhver betaling er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.
Erlægges betaling ikke i rette tid, beregnes rente med 1,5% pr. måned af den del af købesummen som ikke er betalt.
Køber har ikke ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning.

Levering
Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen. Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid er en "cirka leveringstid".

Returnering
Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger, minimum 10%.
Annullering eller reduktion af ordre kan kun ske med sælgers godkendelse. Det er en betingelse, at varer returneres i original emballage.

Annullering
Annullering af ordre på specielt udmålte og selekterede varer accepteres ikke.
Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale og da kun mod debitering af annulleringsgebyr. Annullering af ordrer, der er placeret hos sælgers leverandør, er endvidere betinget af leverandørens accept.
Software tages ikke retur.

Installation/ibrugtagning
Ønsker køber vejledning i betjening af udstyr og programmel kan der træffes aftale om konsulentbistand, der betales som regningsarbejde.

Reklamationer
Reklamationer over mangler eller fejl, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke indenfor den anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

Reklamationsret
For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste - der påføres køberen på grund af materiale- og fabrikationsfejl, hardware- og softwarefejl, samt for beskadigelse/tab af data og/eller programmer - påtager sælger sig ingen erstatningspligt. For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om udvidet reklamationsret.
Ved butikssalg til private gælder købelovens bestemmelser:
24 mdr reklamationsret hvoraf de første 6 mdr. er garanti. i de tilfælde vore leverandører yder længere garanti over for os, overdrages denne garanti selvfølgelig også til vores kunder.

Ejendomsret
Det solgte (incl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

Leveringstid og force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælger eller sælgers leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælger eller sælgers leverandørers muligheder for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Værneting og lovvalg
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister.